324x235 images disanTỉnh Quảng Nam nằm ở miền Trung Việt Nam, nơi có Đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới từ năm 1999 cùng với nhiều di sản vật thể và phi vật thể phong phú và đa dạng. Ngoài ra còn có nhiều thắng cảnh đầy tiềm năng như những bãi biển đẹp, đảo Cù Lao Chàm, đảo Tam Hải và dãy Trường Sơn hùng vĩ. Tỉnh Quảng Nam đã và đang là điểm đến hấp dẫn thu hút khách trong nước và quốc tế. Từ năm 2003, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 5 kỳ Festival Di Sản vào các năm 2003, 2005, 2007, 2009, 2013. Năm 2017, UBND Tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI – 2017 với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản”.

(TITC) – Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hoinghitoanquoc2

 Ảnh. Hội nghị toàn quốc về phát triển Du lịch diễn ra vào tháng 8/2016 tại TP. Hội An

Đây là một Nghị quyết có ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp phát triển du lịch. Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất của Đảng ta nhằm phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, thông qua nhìn nhận khả năng đóng góp của du lịch vào kinh tế - xã hội, chỉ ra những tiềm năng, thế mạnh và hạn chế yếu kém cần khắc phục, và quan trọng nhất là các giải pháp đột phá, đồng bộ, tạo sự thống nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển du lịch.

Nghị quyết đánh giá, trong thời gian qua, du lịch Việt Nam đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là mức tăng trưởng khách ấn tượng: trong giai đoạn từ 2001 đến 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 4,3 lần và khách du lịch nội địa tăng 5,3 lần. Sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành Du lịch còn một số hạn chế, yếu kém, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Các nguyên nhân chủ yếu của những vấn đề vướng mắc mà ngành Du lịch đang gặp phải, dẫn đến du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng đã được nhìn nhận thẳng thắn trong Nghị quyết, đó là: Các cấp, các ngành chưa thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hoá sâu sắc; Thiếu chính sách quốc gia phù hợp để du lịch phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường; Thể chế, chính sách phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, vẫn còn nặng tư tưởng bao cấp; Sự phối hợp liên ngành, liên vùng hiệu quả còn thấp; Đầu tư còn dàn trải, chưa huy động được nhiều nguồn lực của xã hội cho phát triển du lịch; Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chưa được quan tâm đúng mức.

Chính vì vậy, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định 5 quan điểm cần thống nhất và quán triệt tới tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó nhấn mạnh: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thu hút 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; Ðóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; Giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; Tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Việt Nam thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

***

Để giải quyết căn cơ các vướng mắc, khó khăn của ngành Du lịch, Nghị quyết tập trung vào 8 nhóm giải pháp cốt lõi. Giải pháp quan trọng đầu tiên được đưa ra là đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, cần “Nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá cao và nội dung văn hoá sâu sắc; có khả năng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam”.

Thứ hai là cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ “Hoàn thiện cơ cấu ngành du lịch, bảo đảm phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân. Rà soát, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch theo hướng tập trung nguồn lực xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch”, và đề ra những ưu tiên trong quá trình tái cơ cấu ngành du lịch: phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành; tập trung phát triển các dòng sản phẩm chủ đạo có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá; đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Về nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, Nghị quyết xác định nhiệm vụ xây dựng “cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường”, “cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch”. Trước mắt, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách trực tiếp liên quan đến phát triển du lịch. Trong đó có những điểm đáng chú ý như chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch (điều chỉnh giá điện, thuế sử dụng đất và tiền thuê đất); Chính sách tạo thuận lợi và đơn giản về thủ tục thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư du lịch và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Nhà nước ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến. Đặc biệt, đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy định khác thì cho thực hiện thí điểm.

Nghị quyết khẳng định cần đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, trong đó dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; đầu tư các điểm dừng, nghỉ trên các tuyến du lịch đường bộ. Đẩy mạnh mở cửa bầu trời, thực hiện thương quyền 5 về hàng không; tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở các đường bay mới kết nối Việt Nam tới các thị trường nguồn. Tập trung đầu tư một số cảng biển và cảng thuỷ nội địa chuyên dùng. Cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch. Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch.

Về tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, cần đổi mới cách thức, nội dung, nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Kết hợp sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước và nguồn xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, tạo đột phá trong hoạt động xúc tiến quảng bá thị trường trong nước, kết hợp với nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí ngành Du lịch.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt ở những địa phương vùng sâu, vùng xa. Chú trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp du lịch; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Cùng với đó, Nghị quyết nêu các nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực du lịch và tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch và các lĩnh vực liên quan để tạo điều kiện cho phát triển du lịch; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực du lịch theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển du lịch.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng của hoạt động du lịch; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch. Nâng cao năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng cục Du lịch. Thành lập sở du lịch tại các địa phương có điều kiện phát triển du lịch theo nguyên tắc không tăng thêm biên chế. Đồng thời, nghiên cứu xác định mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới.

***

Năm 2016 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam: thu hút hơn 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đạt 2 mốc quan trọng là tổng lượng khách nhiều nhất trong một năm và mức tăng tuyệt đối trong một năm nhiều nhất so với năm trước (trên 2 triệu lượt khách); phục vụ 62 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 400.700 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2015. Đây là một tín hiệu khả quan, tạo tiền đề vững chắc, là thời điểm thích hợp để đặt quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm qua từ khi có Thông báo kết luận số 179-TB/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trong thời kỳ mới”, ngành Du lịch Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, hành lang pháp lý cho du lịch dần được hoàn thiện, quản lý nhà nước về du lịch được nâng cao, lượng khách quốc tế và nội địa tăng lên nhiều lần, cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện, nguồn thu từ du lịch ngày càng tăng, du lịch ngày càng khẳng định vai trò đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đến nay, khi đất nước đang bước vào một nhiệm kỳ mới với những kỳ vọng và quyết tâm lớn lao, ngành Du lịch đang đứng trước một cơ hội lịch sử với Nghị quyết của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ hội tụ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nguồn: Hồng Nhung - Tổng cục Du lịch

Trong không khí vui xuân vừa qua, dư âm xuân còn đọng lại đó chưa phai nhạt của tháng giêng Đinh Dậu mà ông bà xưa có câu "tháng giêng là tháng ăn chơi"; tại Cồn Bửng xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú đã diễn ra lễ hội Nghinh Ông Nam Hải với một khí thế hào hứng và phấn khởi của Ngư dân và quần chúng nhân dân nơi đây nói riêng, của người dân cả tỉnh Bến Tre nói chung.

Trước đây vào ngày 15 tháng Giêng năm 2004 âm lịch, nhằm ngày 5-2-2004 DL, một cá Ông dài khoảng 20m, nặng khoảng 50 tấn, đã “lụy” trôi vào bờ biển cồn Bửng. Ngày 1-4-2004, sau hai tháng thì tiếp tục một cá Ông “lụy” và dạt vào bờ cách cá Ông trước khoảng 300m. Cá Ông dạt vào lần nầy có chiều dài 25m, có trọng lượng ước gần gấp đôi cá Ông trước bởi có chiều dài hơn 5m và đường kính lớn hơn cá trước. Người dân địa phương đã quy tụ về Thạnh Hải, tổ chức thờ cúng và được sự cho phép của chính quyền địa phương, ngư dân nơi đây đã xây dựng lăng vào tháng 4-2004 để thờ cúng cá Ông. 

NH1

                      Ảnh. Quang cảnh chào mừng lễ hội Nghinh Ông năm 2017. ảnh LL

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa truyền thống mang tính cộng đồng của ngư dân miền biển, vừa mang ý nghĩa tâm linh, cầu mong một mùa đánh bắt bội thu, thuận lợi, bình an trong những ngày lênh đênh trên biển cả để mưu sinh. Nghinh Ông là tưởng nhớ công ơn của loài cá voi mà ngư dân xem như vị thần đã nhiều lần cứu giúp dân đi biển vượt qua sóng to gió lớn, đem lại điềm lành và hạnh phúc cho mọi người. Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) vừa mang nét chung của Lễ hội Nghinh Ông nói chung vừa mang nét tiêu biểu, đặc trưng của Lễ hội Nghinh Ông tỉnh Bến Tre nói riêng.

Dịp tết Đinh Dậu 2017 tần suất bay và số lượng hành khách đi máy bay tăng cao sẽ gây quá tải “từ trong ra ngoài” sân bay Tân Sơn Nhất nên hành khách phải đến trước 2h để làm thủ tục.

Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi lại bằng đường hàng không qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong dịp Tết, Cảng lưu ý hành khách một số thông tin khi đến sân bay làm thủ tục trên các chuyến bay nội địa: Hành khách của Vietnam Airlines đi vào cửa D1, làm thủ tục tại đảo A, B, C hoặc D; hành khách không có hành lý làm thủ tục tại đảo H.

sanbay

(TITC) - Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu tây Bắc” là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia được tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức với sự phối hợp tham gia của các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc mở rộng và một số địa phương khác tham gia hưởng ứng.  

22958556833 818dbc44ef b

Ảnh minh họa. Nguồn: Vov.vn

Xuyên suốt cả năm 2017 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, đặc sắc, trong đó có 6 hoạt động do Bộ VHTTDL chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; 9 hoạt động do tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức và 12 hoạt động do các tỉnh, thành trong khu vực Tây Bắc mở rộng tổ chức.

Vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhìn lại Việt Nam năm 2016, Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam đã bình chọn ra 10 sự kiện, vấn đề nổi bật đã diễn ra trong năm qua, trong đó đáng chú ý có du lịch và thể thao.

Theo đó, cùng với những sự kiện, vấn đề có dấu ấn quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, y tế, nông nghiệp, môi trường, khí hậu, thì du lịch và thể thao được đánh giá có bước phát triển vượt bậc.

dulich1

Tour du lịch

THỐNG KÊ TRUY CẬP

8962584
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
2520
3925
8962584

Đang truy cập (15 phút):177
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search