English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Trung tâm Xúc tiến du lịch được thành lập theo Quyết định số:1562/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Trung tâm Xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có chức năng chính là: tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược xúc tiến, quảng bá, thông tin du lịch; tổ chức thực hiện và hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch; đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh.