English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

  *Vị trí, chức năng:

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thông tin, nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch, thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xúc tiến, du lịch và thực hiện các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và hoạt động.

 *Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội, quảng bá du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
– Biên soạn và in ấn các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch. Phối hợp với báo, đài truyền hình, tạp chí du lịch của trung ương và địa phương để tổ chức các hoạt động thông tin và quảng bá du lịch nhân dịp các sự kiện, lễ hội, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tham quan nghiên cứu và các hoạt động khác.
– Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ xúc tiến và du lịch cho cán bộ làm công tác xúc tiến, các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
– Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
– Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, tham gia các sự kiện, ứng dụng dịch vụ thông tin phát triển du lịch, liên kết đối tác phát triển du lịch.
– Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và ngoài nước. Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển du lịch theo quy định của pháp luật.
– Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ hoạt động du lịch.
– Tổ chức, hướng dẫn khảo sát, xây dựng tuyến điểm du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động kêu gọi đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch và các dự án phát triển du lịch.
– Trực tiếp ký kết các hợp đồng tư vấn, cung cấp thông tin và xúc tiến du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo đúng qui định của pháp luật.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản công theo quy định và báo cáo kết quả hoạt động với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.