English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

(TITC) – Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 12/2018 với mục tiêu cơ cấu lại ngành Du lịch nhằm khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm, thị trường, các nguồn lực, hệ thống quản lý ngành, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Phấn đấu là quốc gia trong nhóm nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.Đề án đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu gồm có: cơ cấu lại thị trường khách du lịch; củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý; cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản lý du lịch.  

Du lịch cộng đồng là sản phẩm du lịch được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi đến Việt Nam (Ảnh: Internet)

Để thực hiện Đề án, Thủ tướng giao Bộ VHTTDL thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng hệ thống thông tin thị trường du lịch; Xây dựng quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng và mô hình quản lý du lịch quốc gia; Phát triển đội ngũ giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch; Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Nhằm triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tưởng Chính phủ giao, ngày 10/6/2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 2031/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Đây cũng là căn cứ để Bộ VHTTDL, các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Với từng nhiệm vụ cụ thể, Bộ VHTTDL đặt ra những giải pháp để thực hiện, bao gồm:

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường du lịch, triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch để hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin du lịch; Kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý hệ thống thông tin thị trường du lịch để xây dựng khung thông tin thị trường du lịch; Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, từng bước hoàn thiện, cập nhật hệ thống thông tin thị trường du lịch; Tổ chức đánh giá thường xuyên các thị trường du lịch trọng điểm để đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin thị trường du lịch.

Xây dựng quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng và mô hình quản lý du lịch quốc gia. Nghiên cứu, đề xuất quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng phù hợp điều kiện thực tế phát triển các cụm, vùng du lịch và phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Nghiên cứu, đề xuất đề án về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình quản lý khu du lịch quốc gia sau khi được phê duyệt.

Chú trọng đến việc mở rộng, phát triển đội ngũ giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch; tạo lập môi trường thông qua các diễn đàn, kết nối, tổ chức đào tạo viên, đánh giá viên về du lịch trong cả nước; nâng cao chất lượng và số lượng giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch.

Đồng thời, xây dựng chương trình tổng thể về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại một số điểm mẫu và tiến hành mở rộng; Tổ chức xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo việc kiểm tra theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Thu Thủy

Nguồn: http://vietnamtourism.gov.vn