English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo lễ hội Ok – Om – BOk tại tỉnh Trà Vinh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TRÀ VINH

Số:  1668/QĐ-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Trà Vinh, ngày  20  tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ

triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2008 của Tỉnh ủy về phát triển Thương mại – Du lịch tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 09/9/2011 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục phát triển toàn diện đồng bào Khmer giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 546-CV/VPTU ngày 24/5/2012 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy về tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh;

Xét Tờ trình số 189/TTr-SVHTTDL ngày 13/9/2012 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Tài chính, Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Điện lực Trà Vinh; Trưởng Ban Dân tộc và thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 tỉnh Trà Vinh (theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh) căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

– Thường trực Tỉnh ủy;

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– Như điều 4;

– Kho bạc Nhà nước Trà Vinh;

– LĐ VP UBND tỉnh;

– Phòng NC: KTTH, NC, TH;

– Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Sơn Thị Ánh Hồng

 

 

                            

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TRÀ VINH

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1668/QĐ-UBND ngày 20 /9/2012

của Chủ tịch UBND tỉnh)

         

 

I. MỤC ĐÍCH.

Việc tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh năm 2012 là nhằm tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 03//12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hóa – thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; Quyết định số 124/2003/QĐ-TTg ngày 17/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 Lễ hội Ok-Om-Bok tại tỉnh Trà Vinh là Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói chung và của Trà Vinh nói riêng, đây là Lễ hội lớn được tổ chức hàng năm. Gắn với Lễ hội, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch với quy mô lớn và mang tầm vóc khu vực, gắn liền với công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch; đồng thời, tôn vinh những thành tựu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt được trong thời gian qua.

 Tạo cơ hội cho doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập.

 Hội chợ là cơ hội để thu hút khách du lịch trong, ngoài nước đến tham quan du lịch và mua sắm nhân dịp Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer, góp phần quảng bá thương hiệu các sản phẩm hàng hóa, các dự án mời gọi đầu tư của Trà Vinh và các tỉnh, thành phố.

II. YÊU CẦU.

        Các hoạt động tại Lễ hội phải thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, tính quần chúng phong phú, đa dạng, độc đáo thể hiện nét sinh hoạt văn hóa lành mạnh và tiến bộ.

  Lễ hội phải có các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công,… là người dân tộc Khmer và các chức sắc tôn giáo tiêu biểu cho hoạt động văn hóa của dân tộc Khmer tham gia thực hiện.

  Các hoạt động trước và trong Lễ hội phải tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và thu hút đông đảo đồng bào tham gia, giao lưu, hưởng thụ, sáng tạo nghệ thuật, đồng thời quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Lễ hội.

  Hội chợ Triển lãm gắn với Lễ hội mang tầm khu vực, đảm bảo chất lượng, hấp dẫn khách tham quan, mang tính chuyên nghiệp cao, phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa, du lịch và thương mại.

  Hoạt động của Hội chợ Triển lãm gắn với một số cuộc Hội thảo của các doanh nghiệp tham gia nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp đến khách hàng.

  Cách trang trí gian hàng, trưng bày hàng hóa trong gian hàng tại Hội chợ  phải gọn, đẹp, bắt mắt khách tham quan; sự khuyến mại cạnh tranh cùng chất lượng đi đầu và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chế độ bảo trì chu đáo sẽ tạo ra sự hấp dẫn cho người sử dụng, người tiêu dùng.

  Lễ hội và Hội chợ triển lãm trang trí tổng thể hoành tráng, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, hệ thống panô, băng rôn, cờ phướn,…thiết kế sân khấu ngoài trời phải hài hòa màu sắc; các gian hàng Hội chợ bố trí trong nhà bạt lớn phải thông thoáng, hợp lý và có sự kết hợp hài hòa với các gian hàng tự dựng diện tích lớn của các công ty nhằm tạo cho hội chợ có quy mô lớn; Sân khấu nổi trên Ao Bà Om, các cầu dẫn được thiết kế, bố trí hợp lý đảm bảo an toàn và phù hợp với Lễ hội truyền thống.

  Đảm bảo an ninh – trật tự, vệ sinh môi trường, y tế trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội và Hội chợ triển lãm nhằm tạo tâm lý an toàn, vui vẻ cho khách tham quan và các doanh nghiệp tham gia.

III. TÊN GỌI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUI MÔ.

1. Tên gọi: Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh.

2. Thời gian: Từ ngày 24/11/2012 đến 28/11/2012.

3. Địa điểm:

– Tổ chức Lễ hội: Khu Văn hóa – Du lịch Ao Bà Om; Nhà thi đấu Thể thao tỉnh; Sân vận động tỉnh và sông Long Bình – Tp Trà Vinh.

– Tổ chức Hội chợ triển lãm: Trung tâm Văn hóa tỉnh – phường 8 – thành phố Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh.

4. Qui mô:

– Tổ chức Lễ hội và Hội chợ với quy mô cấp tỉnh có mời mở rộng các tỉnh, thành phố trong khu vực và miền Đông Nam bộ.

– Mời các tỉnh tham gia thi đấu đua Ghe ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2012, bao gồm các tỉnh: Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang và Thành phố Cần Thơ.

– Hội chợ triển lãm với qui mô gồm 400 gian hàng: cấp độ Hội chợ triển lãm Xúc tiến Thương mại – Du lịch gắn với Lễ Hội mang tầm khu vực (theo yêu cầu giao lưu, trao đổi văn hoá, hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh).

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI, HỘI CHỢ TRIỂN LÃM.

1. Lễ hội Ok – Om – Bok.

1.1. Chương trình văn nghệ.

Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình văn nghệ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm hợp đồng ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp để phối hợp với diễn viên Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, Đoàn Nghệ thuật Khmer Triều An biểu diễn.

1.2. Sân khấu nổi trên Ao Bà Om, thiết bị âm thanh, ánh sáng.

– Sân khấu nổi trên Ao Bà Om (01 sân khấu chính, 02 sân khấu phụ, khoảng 340 m2).

– Thiết bị âm thanh, ánh sáng, hệ thống âm thanh chuyên dùng phủ khắp khu vực Ao Bà Om và vùng lân cận, phục vụ khoảng 15.000 khán giả trở lên. Hệ thống ánh sáng nghệ thuật phục vụ sân khấu khoảng 800 m2, khu vực tiền sân khấu khoảng 400m2. Ánh sáng khán giả phục vụ khu vực VIP khoảng 1.000 m2.

1.3. Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

– Đại diện các chùa Khmer trong thành phố Trà Vinh và các chùa lận cận thuộc địa phận huyện Châu Thành tổ chức nghi thức diễu hành truyền thống từ điểm chùa đến Ao Bà Om và vào dự lễ.

– Mời các đoàn nghệ thuật của 05 tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu tham gia biểu diễn. Mỗi đoàn xây dựng một chương trình ca múa nhạc dân tộc có độ dài từ 30 phút trở lên, biểu diễn tại sân khấu chính Ao Bà Om.

2. Hoạt động thể thao.

2.1. Đua Ghe ngo.

– Đăng cai tổ chức giải đua Ghe ngo toàn quốc năm 2012: Gồm các đội Ghe ngo (nam, nữ) các tỉnh, thành phố tham dự. 

– Tổ chức giải đua Ghe ngo tỉnh Trà Vinh: Dự kiến 07 đội Ghe ngo trong tỉnh (Tp Trà Vinh, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú), với số lượng khoảng 1.400 vận động viên tham gia.

– Địa điểm thi đấu: Đoạn sông Long Bình (Từ Công ty Trà Bắc đến cầu tàu).

– Nội dung: Cự ly 800m và cự ly 1.200m .

– Thời gian: Ngày 25/11/2012 đến ngày 27/11/2012. 

2.2. Giải bóng chuyền Thanh niên dân tộc Khmer.

– Dự kiến 10 đội tham dự gồm: 08 đội bóng chuyền các huyện, thành phố và 02 đội bóng chuyền đại diện các Sở, ngành tỉnh, với số lượng khoảng 140 vận động viên tham gia.

– Thời gian thi đấu: Từ ngày 22/11/2012 đến 28/11/2012.

– Địa điểm thi đấu: 

+ Vòng loại: Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Trà Vinh.

+ Bán kết, chung kết: tại Ao Bà Om.

2.3. Các trò chơi dân gian.

– Kéo co (nam, nữ):

+ Dự kiến: 20 đội đại diện các huyện, thành phố và các tập thể dự Lễ hội, với số lượng khoảng 200 vận động viên tham gia.

+ Thời gian tổ chức: ngày 28/11/2012.

+ Địa điểm: Khu di tích Ao Bà Om.

– Chạy vòng quanh Ao Bà Om:

+ Đối tượng: Thanh niên nam, nữ trong tỉnh, dự kiến khoảng 200 vận động viên tham gia.

+ Cự ly: Nam chạy 02 vòng Ao Bà Om (02 km).

             Nữ chạy 01 vòng Ao Bà Om (01 km).

+ Thời gian tổ chức: ngày 28/11/2012.

– Đẩy gậy (nam, nữ):

+ Đối tượng: Thanh niên nam, nữ trong tỉnh, dự kiến khoảng 100 vận động viên tham gia.

+ Hạng cân: 06 hạng cân nam; 04 hạng cân nữ.

+ Thời gian tổ chức: ngày 28/11/2012.

+ Địa điểm: Khu di tích Ao Bà Om.

– Nhảy bao bố (nam, nữ):

+ Đối tượng: Cá nhân và tập thể dự Lễ hội đều được tham gia.

+ Thời gian tổ chức: ngày 28/11/2012.

+ Địa điểm: Khu di tích Ao Bà Om.

– Đập nồi (nam, nữ):

+Đối tượng: Cá nhân và tập thể dự Lễ hội đều được tham gia.

+Thời gian tổ chức: ngày 28/11/2012.

+Địa điểm: Khu di tích Ao Bà Om.

– Đua xe môtô 125 phân khối:

+ Đối tượng: Các tay đua xe các tỉnh, thành phố đều được tham gia.

+ Thời gian tổ chức: ngày 28/11/2012.

+ Địa điểm: Sân vận động tỉnh Trà Vinh.

3. Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch.

 – Thời gian: Từ ngày 24/11/2012 đến ngày 28/11/2012.

 – Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh.

 – Quy mô: 400 gian hàng, gồm:

+ Khu trưng bày thành tựu kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh: 50 gian hàng.

+ Khu vực triển lãm thương mại và khu hàng Việt thương hiệu mạnh: 240 gian hàng.

+ Khu giao lưu văn hóa dân tộc: 20 gian hàng.

+ Khu vực giống cây trồng: 20 gian hàng.

+ Khu ẩm thực Nam bộ: 20 gian hàng.  

+ Khu triển lãm du lịch các tỉnh, thành trong cả nước: 50 gian hàng.

4. Hội thảo.

4.1. Hội thảo xúc tiến đầu tư – thương mại và du lịch.

– Nhằm giới thiệu các dự án đang triển khai đầu tư và các dự án đang kêu gọi đầu tư tại tỉnh Trà Vinh, khu Kinh tế Định An và các khu Công nghiệp của tỉnh.

          – Tham luận của các tỉnh về thị trường, định hướng công tác hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến quảng bá trong thời gian tới.

          – Giới thiệu về du lịch, danh lam thắng cảnh các tỉnh.

          – Bên cạnh đó, doanh nghiệp các tỉnh nêu lên các chính sách cần được địa phương, các tỉnh hỗ trợ trong công tác xúc tiến thương mại ở các thị trường trong và ngoài nước.

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25 và 26/11/2012, tổ chức 02 ngày (01 ngày hội thảo và 01 ngày tham quan)

          Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh.

Số lượng đại biểu: 120 đại biểu.

          Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

4.2. Hội thảo về bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Khmer.

– Thời gian tổ chức: 01 ngày;  

– Số lượng đại biểu: 70 đại biểu.

– Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Giao lưu văn hóa – tham quan du lịch Trà Vinh:

  – Chương trình tham quan: Đền thờ Bác Hồ, tham quan Chùa Hang (huyện Châu Thành), Tham quan làng nghề Bánh tét Trà Cuôn (huyện Cầu Ngang), Tham quan biển Ba Động (ăn trưa, tắm biển), Tham quan Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải và Luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông Hậu, Khu di tích tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, Tham quan chùa Phật nằm tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú (ăn tối và giao lưu nghệ thuật với Đoàn Nghệ thuật Ánh Bình Minh tại Khách sạn Cửu Long).

  – Số lượng đại biểu: 100 đại biểu (đại biểu các tỉnh về tham dự lễ hội và hội chợ).

  – Chuẩn bị: Tiệc chiêu đãi đại biểu tại Biển Ba Động và khách sạn Cửu Long, chi phí thuê đoàn nghệ thuật Ánh Binh Minh biểu diễn, chi phí thuê 04 xe 29 chỗ đưa đại biểu tham quan.

6. Các hoạt động hỗ trợ khác.

         Chương trình học bổng doanh nghiệp và hướng nghiệp, vận động trao tặng học bổng và tập sách cho học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh, đặc biệt học sinh nghèo người dân tộc Khmer.

         – Chấm điểm kỹ thuật thiết kế lồng đèn ngôi sao của các chùa Khmer.

         – Bình chọn, khen thưởng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các gian hàng và sản phẩm tiêu biểu.

          – Chương trình ca nhạc hàng đêm với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ trong nước.

+Thời gian: 20 giờ – 22 giờ 30 từ 24/11 – 28/11/2012.

+ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh.

          – Chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách tham quan.

V. LỄ KHAI MẠC, BẾ MẠC LỄ HỘI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM.

1. Lễ hội: Lễ khai mạc Lễ hội chính vào lúc 20 giờ, ngày 28/11/2012 tại khu văn hóa – du lịch Ao Bà Om.

   – Khách mời ngoài tỉnh: Bộ Công Thương; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Cục Xúc tiến Thương mại; Tổng cục Du lịch; VCCI Cần Thơ; Văn phòng đại diện Cục Xúc tiến Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng Tổng Cục Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh; UBND các tỉnh, thành phố; các Sở, ngành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; các cơ quan Báo, Đài Trung ương và các tỉnh.

  – Khách mời trong tỉnh: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành tỉnh, tôn giáo, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; các Phòng, ban chuyên môn huyện, thành phố; cơ quan Báo, Đài địa phương; các đơn vị tài trợ và đơn vị tham gia gian hàng tại hội chợ.

  – Bắn pháo hoa và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, tiếp sóng VTV Cần Thơ, các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Nam bộ.

2. Hội chợ triển lãm: Từ ngày 24-28/11/2012.

– Thời gian khai mạc: Vào lúc 20 giờ 00, ngày 24/11/2012.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh Trà Vinh.

  – Khách mời ngoài tỉnh: Bộ Công Thương; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Cục Xúc tiến Thương mại; Tổng cục Du lịch; VCCI Cần Thơ; Văn phòng Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòngTổng Cục Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh; UBND các tỉnh, thành phố; các Sở, ngành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; các cơ quan Báo, Đài Trung ương và các tỉnh.

          – Khách mời trong tỉnh: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành tỉnh, tôn giáo, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; các Phòng, ban chuyên môn huyện, thành phố; cơ quan Báo, Đài địa phương; các đơn vị tài trợ và đơn vị tham gia gian hàng tại hội chợ.

– Thời gian bế mạc lúc 15h00, ngày 28/11/2012.

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá tỉnh.

– Bắn pháo hoa và truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Hội chợ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, tiếp sóng VTV Cần Thơ và các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Nam bộ.

VI. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, TRANG TRÍ.

1. Giai đoạn I: Trước ngày khai mạc tối thiểu 03 tháng

 Mục đích: Thông báo thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức Hội chợ trong khuôn khổ của Lễ hội Ok-Om-Bok để thu hút sự chú ý của doanh nghiệp, nhằm vận động được đông đảo doanh nghiệp tham gia.

2.  Giai đoạn II: Trước ngày khai mạc 02 tháng

Mục đích: Tiếp tục quảng bá để thu hút nhà tài trợ và doanh nghiệp tham gia.

3. Giai đoạn III: Trước ngày khai mạc 15 ngày

– Mục đích: Quảng bá về Hội chợ để thu hút khách tham quan.

– Phương án triển khai:

+ Báo và Đài:

 • Gửi thông cáo báo chí giới thiệu chương trình Hội chợ triển lãm đến khoảng 20 báo, đài cả nước được bình chọn là các báo có tỷ lệ người đọc nhiều nhất.
 • Quảng cáo trên các báo: Thanh Niên, Trà Vinh trước thời gian tổ chức 15 ngày.
 • Quảng cáo trên các báo điện tử: Vnexpress, Vietbao, Tuoitre online, Vietnamnet trước thời gian tổ chức 15 ngày.
 • Đưa thông tin chương trình trên đài phát thanh và truyền hình địa phương trước thời gian tổ chức 15 ngày.
 • Website: Đưa thông tin Hội chợ triển lãm lên website địa phương, nhà thầu tổ chức và liên kết trên cổng điện tử Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

+ Bảo trợ thông tin:

 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh
 • Một số Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
 • Một số báo viết như: Doanh nghiệp Việt Nam, Sài Gòn tiếp thị, Thời báo kinh tế Việt Nam

+ Công tác truyền hình:

 Trực tiếp Lễ Khai mạc trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, đồng thời, dự kiến tiếp sóng trên VTV Cần Thơ.

+ Quảng cáo ngoài trời và cổ động

 • Cổ động Hội chợ triển lãm: Xe trang trí và lắp đặt hệ thống âm thanh để đi cổ động các tuyến đường chính tại thành phố Trà Vinh và các huyện trong vòng 15 ngày trước ngày khai mạc.
 • Quảng cáo ngoài trời: Lắp đặt panô (kích thước ngang 8m x cao 4m) thông tin về chương trình hoạt động tại các điểm đông đúc dân cư trong thành phố Trà Vinh.
 • Treo cờ phướn (1,2m x 2,5m) rợp các con đường toàn thành phố và các tuyến đường chính của các huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

– Kinh phí dự kiến: 8,866 tỷ đồng (tám tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

– Nguồn kinh phí:

+ Nguồn hỗ trợ từ Trung ương: từ 2 – 2,5 tỷ đồng.

+ Ngân sách của địa phương: từ 2 – 3,5 tỷ đồng.

+ Xã hội hóa (vận động các nhà tài trợ cho Lễ hội): từ 3,3 – 3,5 tỷ đồng.

VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Trà Vinh:

-Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: băng rôn, cờ phướn, panô, áp phích,… và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo khí thế sinh động, vui tươi, phấn khởi trong dịp diễn ra lễ.

– Xây dựng kịch bản tổng thể, làm đầu mối để đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 tỉnh Trà Vinh.

2. Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức Hội chợ triển lãm, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ, gắn Hội chợ với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư vào tỉnh Trà Vinh, khu Kinh tế Định An, các khu Công nghiệp của tỉnh, các dự án hạ tầng thương mại, các doanh nghiệp, sản phẩm có uy tín, thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường; giới thiệu về du lịch tỉnh nhà, các thẳng cảnh và di tích.

3. Điện lực Trà Vinh: Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho khu vực tổ chức Lễ hội và nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội chợ,…

4. Sở Tài chính: Dự toán kinh phí phục vụ lễ đảm bảo đúng mục đích, đồng thời đảm bảo tiết kiệm ngân sách.

5. Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

6. Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành xem xét, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ hội.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức tặng quà cho trẻ em dân tộc Khmer nghèo, hiếu học.

8. Sở Y tế: Chỉ đạo phân công lực lượng chăm sóc sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên tham gia thi đấu thể thao và đại biểu tham dự lễ.

9. Ban Dân tộc tỉnh: Vân động các chùa tham gia Lễ hội, diễu hành quanh Ao Bà Om.

10. Ban Chỉ đạo Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 tỉnh Trà Vinh: Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 tỉnh Trà Vinh.

11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh phối hợp thực hiện kế hoạch này; Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể do mình phụ trách xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách đối với đồng bào Khmer trong tỉnh.

12. Các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tham gia gian hàng Hội chợ triển lãm.

IX. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.

1. Tháng 09 và tháng 10/2012.

– Họp Ban Tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok để phân công nhiệm vụ. 

          – Phát hành thư mời và văn bản bảo trợ cho chương trình: Thư chào mừng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; Thư mời của UBND tỉnh Trà Vinh.

– In và gửi Brochure, thư mời đến các doanh nghiệp là khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng tham gia và giao dịch thương mại tại hội chợ.

– Tổ chức đoàn trực tiếp đi vận động các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố các khu vực Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, miền Trung và Tây nguyên tham gia Hội chợ.

          – Tổ chức đoàn đến các tỉnh, thành phố nhằm phối hợp vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia và vận động các nhà tài trợ.

– Tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin và quảng cáo, họp báo.

2. Tháng 11/2012:

          – Nhận đăng ký gian hàng.

          – Triển khai kế hoạch tổ chức, cụ thể hóa thời gian tổ chức từng hoạt động.

          – Treo băng rôn, cờ phướn; quảng cáo trên báo, đài, phát thanh cổ động về hội chợ triển lãm.

          – Chuẩn bị mặt bằng, giàn dựng gian hàng, cổng, sân khấu, giao gian hàng.

          – Họp Ban Tổ chức Lễ hội kiểm tra công tác chuẩn bị.

          – Gửi thư mời khách dự khai mạc, khách tham quan.

          – Hướng dẫn, tư vấn cho các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị tham gia.

          – Tổng hợp tình hình chuẩn bị và triển khai công tác thi công dàn dựng, trang trí khu vực tổ chức.

          – Hoàn tất các công việc có liên quan đến công tác tổ chức.

          – Tổng kiểm tra, duyệt chương trình chung.

         3. Từ 24/11 đến 28/11/2012:

          – Khai mạc, bế mạc Lễ hội và Hội chợ triển lãm.

          – Tổ chức điều hành hoạt động hội chợ triển lãm theo kế hoạch chi tiết.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 tỉnh Trà Vinh để xem xét, xử lý./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Sơn Thị Ánh Hồng