gian hang1

 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số: 1562/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có chức năng chính là: tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược xúc tiến, quảng bá, thông tin du lịch; tổ chức thực hiện và hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch; đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh.

                                               Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Trung tâm:
1.1. Giám đốc.
1.2. Phó giám đốc
2. Phòng Hành chính Tổng hợp.
3. Phòng Xúc tiến du lịch.
4. Phòng Thông tin tư vấn du lịch.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc và Phó Giám đốc.
1. Giám đốc
1.1. Giám đốc lãnh đạo điều hành tất cả hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động lãnh đạo điều hành của mình.
1.2. Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm.
1.3. Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án và các hoạt động có liên quan đến công tác thông tin, tư vấn, xúc tiến du lịch.
1.4. Lãnh đạo trong việc biên tập xây dựng phim tư liệu, chuyên trang chuyên mục du lịch trên các phương tiện thông tin; biên tập phát hành các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch và bản tin du lịch của ngành.
1.5. Quản lý điều hành, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.
1.6. Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
1.7. Làm chủ tài khoản, quyết định thu, chi tài chính của cơ quan theo
quy định.
1.8. Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.
2. Phó giám đốc
2.1. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ ở lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Thay mặt Giám đốc khi Giám đốc vắng hoặc được ủy quyền giải quyết công việc.
2.2. Nghiên cứu khảo sát thị trường, khảo sát khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương; xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương.
2.3. Tổ chức các hoạt động thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch của địa phương nhân các sự kiện về du lịch.
2.4. Thực hiện dịch vụ thông tin tư vấn cho doanh nghiệp về thị trường và sản phẩm du lịch, tư vấn cho các doanh nghiệp đi khảo sát nghiên cứu thị trường và việc đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và các chương trình hợp tác du lịch.
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trực thuộc Trung tâm.
1. Phòng Xúc tiến du lịch
1.1. Khảo sát nắm thông tin về hoạt động, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh để làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh kết nối tour, tuyến nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh.
1.2. Tổ chức kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư các dự án, quy hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt.
1.3. Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn và khu vực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại
Trà Vinh.

1.4. Tổ chức, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động du lịch trong tỉnh tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, các chương trình quảng bá du lịch nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong tỉnh.
1.5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát các tuyến điểm du lịch và đưa khách du lịch đến với Trà Vinh.
1.6. Tham mưu, đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch.
1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
1.8. Gửi báo cáo kết quả hoạt động về Phòng Hành chính Tổng hợp.

2. Phòng Thông tin tư vấn du lịch
2.1. Cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về thị trường và sản phẩm du lịch; tư vấn cho các doanh nghiệp đi khảo sát thị trường và việc đặt chi nhánh, đại diện về chương trình hợp tác du lịch.

2.2. Theo dõi việc khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh để kịp thời cập nhật gồm: các dự án đầu tư hạ tầng du lịch, các dự án phát triển du lịch, các quy hoạch khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch.

2.3. Tham mưu, tư vấn, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến, nghiệp vụ du lịch. Hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực du lịch ở địa phương.

2.4. Vận hành trang thông tin điện tử. Khai thác thông tin, phối hợp cộng tác viên để cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin
du lịch: xây dựng phim tư liệu, phóng sự, in ấn cẩm nang, tin bài chuyên đề trên các tạp chí du lịch.
2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
2.7. Gửi báo cáo kết quả hoạt động về Phòng Hành chính Tổng hợp.

3. Phòng Hành chính Tổng hợp
3.1. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các phòng, thực hiện báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm, báo cáo tài chính, các báo cáo chuyên đề và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Lãnh đạo Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.
3.2. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ quản lý công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm. Giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm; Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Trung tâm và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý tài chính, kế toán, mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản của Trung tâm theo phân cấp quản lý và quy định của nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
3.4. Quản lý tiền mặt, kho quỹ theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện việc cấp phát tiền, vật tư, trang thiết bị theo lệnh của lãnh đạo Trung tâm và theo quy định của Nhà nước.
3.5. Quản lý công văn đến, công văn đi, hồ sơ, tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu... theo quy định của công tác văn thư, lưu trữ.
3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Tour du lịch

THỐNG KÊ TRUY CẬP

8944181
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
3796
3910
8944181

Đang truy cập (15 phút):166
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search